×
Milthers & Nielsen

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Hos Milthers & Nielsen har vi årelang erfaring med tvister vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.

Kontakt Louise Milthers såfremt du ønsker en vurdering af din aktuelle sag.

I dag er det sådan, at man først skal til møde i Statsforvaltningen, hvis man ikke kan blive enige om forældremyndighed over barnet, barnets bopæl eller samvær med barnet.

Det kan i den forbindelse være en god ide selv at tage en advokat med i Statsforvaltningen, idet advokaten kan påtage sig en langt mere aktiv rolle som partsrepræsentant end en bisidder kan.

Der er også mange, der føler en stor tryghed i at have en advokat med til mødet, således at man som forælder blot kan fokusere på det vigtige, nemlig at få fortalt sin historie og baggrund for uenigheden.

Statsforvaltningen har alene kompetence til at træffe afgørelser om samvær og midlertidige afgørelser vedrørende forældremyndighed og bopæl.

Såfremt der ikke kan opnås enighed på mødet i Statsforvaltningen om forældremyndighed eller bopæl, oversendes sagen til retten. Når sagen overgår til domstolene, kan man ansøge om retshjælpsdækning eller fri proces afhængig af indkomstforhold. Advokaten sørger for, at der bliver ansøgt ved de rette instanser.

Når sagen kommer for retten vil advokaten forud for retsmøde have udarbejdet et processkrift og fremlagt de nødvendige bilag til brug for rettens vurdering.

Når rettens afgørelse foreligger, kan sagen ankes til landsretten, såfremt man er uenig i byrettens afgørelse.

Kontakt Louise Milthers såfremt du ønsker en vurdering af din aktuelle sag.