Psykisk vold er kriminelt på linje med fysisk vold - Milthers & Nielsen

Psykisk vold er kriminelt på linje med fysisk vold

Den nye lov om psykisk vold trådte i kraft 1. april 2019.

I den lov er psykisk vold kriminaliseret på lige fod med fysisk vold, og de første domme om psykisk vold er allerede afsagt. Det er generelt vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om psykisk vold, og det er ofte svært at løfte bevisbyrden for psykisk vold. Men her kan du få et overblik over, hvad psykisk vold er, og hvordan man vurderer det.

Betingelserne for psykisk vold
Kort sagt er psykisk vold adfærd, der ofte er kontrollerende, manipulerende eller truende. Dog skal en række betingelser efter straffelovens nye § 243 være opfyldt, før der er tale om strafbar psykisk vold. De betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan dømmes for psykisk vold, er:

1) Gerningspersonen skal tilhøre eller være nært tilknyttet til den forurettedes husstand nu eller tidligere. Det drejer sig altså om nære relationer som ægtefæller, samlevere, søskende, forældre eller plejeforældre. Men man behøver ikke have samme bopæl.

2) Der skal være udvist groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd. Her er det et vigtigt forhold, at det ikke er nok, at den forurettede selv opfatter adfærden som nedværdigende, forulempende og krænkende. Det er op til domstolen at vurdere.

Adfærd, der kan vurderes som psykisk vold, er for eksempel:

 • At isolere en person fra den pågældendes familie, barn eller netværk.
 • At afpresse eller ignorere en person.
 • At fastholde en person i et ægteskab med henvisning til forestillinger om ærbarhed og/eller familiens generelle status eller udsætte en person for anden negativ social kontrol.
 • At fratage en persons adgang til støtte.
 • At tvinge en person til at gennemføre eller afslutte en graviditet.

3) Adfærden skal være egnet til at styre den anden. Det omfatter kontrollerende adfærd, der forhindrer den forurettede i at udfolde sig frit, fx af frygt for nye krænkelser. Igen er det vigtigt at påpege, at det beror på en objektiv vurdering, hvorvidt denne betingelse er opfyldt. Det er derfor ikke afgørende, om det kan bevises, at den forurettede rent faktisk er blevet styret.

4) Adfærden skal være udøvet gentagne gange over en periode og ikke blot være en enkeltstående hændelse.

Domme i psykisk vold indtil videre
Der er på nuværende tidspunkt afsagt flere domme, hvor den nye lov har været anvendt. Et eksempel på det er bl.a. en dom afsagt i Østre Landsret i oktober 2020, hvor tiltalte blev kendt skyldig i en sag om psykisk vold og idømt fængsel i 8 måneder. Landsretten betonede, at der var tale om groft nedværdigende og krænkende adfærd, der var egnet til at styre forurettede. Tiltalte udviste manipulerende, kontrollerende og truende adfærd, ved at han:

 • gentagne gange indfandt sig på forurettedes bopæl og overvågede hendes færden, samt satte en seddel på hendes vindue med påskriften, at hun skulle holde sig fra gifte mænd.
 • gentagende gange kontaktede forurettede, idet han op til 40 gange om dagen ringede og sendte sms’er til hende, hvor han nedværdigede og krænkede forurettede, ved bl.a. at kalde hende ”luder” og lignende.
 • truede med at slå sig selv ihjel, hvis forurettede ikke fulgte hans anvisninger, manipulerede hende og beskadigde hendes selvfølelse, således at den udviste adfærd oplevedes af forurettede som selvforskyldt.
 • fratog hende sin selvbestemmelsesret over, hvilke sociale relationer hun måtte indgå i, idet han forlangte, at hun skulle være hjemme hos ham.

Hvornår er sager om psykisk vold forældede?
Forældelsesfristen for overtrædelse af straffelovens nye § 243 om psykisk vold er fem år. Vurderingen af, hvorvidt sagen er forældet, foretages af politiet og ikke af den voldsudsatte.

Der gælder særlige forældelsesregler for personer under 18 år, som har været udsat for psykisk vold. Her regnes forældelsesfristen tidligst fra den dag, hvor den forurettede fylder 21 år.

Dette gælder dog ikke, hvis gerningspersonen har tvunget den forurettede til at undlade at anmelde lovovertrædelsen til politiet ved anvendelse af:

 • vold
 • ulovlig tvang
 • eller på anden måde ved en strafbar handling

I disse tilfælde regnes forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor tvangen er ophørt.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler