Nye regler om gældssanering - Milthers & Nielsen

Nye regler om gældssanering

Nye regler om gældssanering skal det gøre nemmere for iværksættere at påbegynde virksomhed igen

Den 27. april 2022 blev der på baggrund af Konkursrådets betænkning nr. 1578 fremsat et lovforslag om implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 20. juni 2019) med henblik på at revidere og modernisere reglerne for gældssanering i konkursloven. Lovforslaget blev vedtaget den 9. juni og forventes at træde i kraft den 17. juli 2022. De nye regler skal gøre det nemmere og hurtigere for iværksættere at påbegynde virksomhed igen efter en konkurs.

Afdragsperiode

Efter de nye regler skal den nuværende afdragsperiode på 5 år sættes ned til 3 år, og dette gælder uanset, om der har været en forudgående konkurs eller ej. Afdragsperioden afhænger efter de nuværende regler nemlig af, hvorvidt der er tale om en ansøgning om gældssanering efter en konkurs (afdragsperiode på 3 år) eller ansøgning om gældssanering uden forudgående konkurs (afdragsperiode på 5 år). Reglerne er nu blevet gjort ensrettet, således at der nu gælder ens regler.

Ansøgning om gældssanering

Derudover bliver det som noget nyt muligt at behandle en ansøgning om gældssanering allerede inden en konkursbehandling er afsluttet. Efter de nuværende regler kan en ansøgning om gældssanering først behandles af skifteretten, når konkursboet er afsluttet, hvilket kan tage op til flere år.

Oplysning om konkurskarantæne

Herudover skal en skyldner ved ansøgning om gældssanering fremover give oplysning om konkurskarantæne eller oplysning om, hvorvidt der eventuelt verserer en retssag vedrørende konkurskarantæne. Såfremt en skyldner er idømt konkurskarantæne, afskæres vedkommende fra at få gældssanering.

Betingelser for gældssanering 

Det er værd at bemærke, at de generelle forudsætninger for at opnå gældssanering ikke ændres. Forudsætningen for at opnå gældssanering er fortsat, at du kan dokumentere, at:

• du ikke kan betale din gæld
• en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine egne økonomiske forhold

Du kan dog ikke opnå gældssanering, hvis du har uafklarede økonomiske forhold, fx fordi du er arbejdsløs, uden bopæl eller er studerende, eller hvis du har handlet uforsvarligt i forhold til din økonomi.

Der gælder dog lempelige vilkår for gældssanering under konkurs, hvor man i modsætning til de almindelige regler for gældssanering, kan opnå gældssanering selvom, man eksempelvis ikke har nogen fast indtægt.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler