×
Milthers & Nielsen

Ny afgørelse fra Voldgiftsnævnet: skønserklæring kan ikke anfægtes

14. juni 2022

Voldgiftsnævnet har i en ny sag om skøn af mangler ved udbedringsarbejde taget stilling til, om en skønserklæring kan anfægtes. 

Voldgiftsnævnet har givet advokat Steffen Nielsen medhold i, at man ikke kan anmode en skønsmand om at underbygge sit skøn med beviser, blot fordi modparten er uenig. 

I den konkrete sag konstaterede en skønsmand mangler i forbindelse med isolering af et tag, som nødvendiggjorde en gennemførelse af udbedringsarbejder, og skønsmanden prissatte samtidig udgiften til disse udbedringsarbejder. 

Modparten betvivlede dog, at udbedringen af de konstaterede mangler kunne udbedres inden for den beløbsmæssige ramme, som skønsmanden havde sat. Spørgsmålet i sagen var herefter, om modparten kunne stille supplerende spørgsmål til skønsmanden og dermed anmode skønsmanden om at indhente konkrete tilbud fra professionelle isolatører med det formål, at skønsmanden på baggrund heraf enten fastholdt eller revidere sit oprindelige skøn over udbedringsudgifterne. 

Voldgiftsnævnet gav advokat Steffen Nielsen medhold i, at der hverken efter reglerne for syn og skøn ved Voldgiftsnævnet eller i praksis i forhold til bestemmelserne om syn og skøn efter retsplejeloven var adgang til at anmode en skønsmand om at indhente tilbud på udbedringsarbejder. 

Hvad betyder afgørelsen?
Afgørelsen betyder således, at man ikke kan anfægte det skøn, som skønsmanden har foretaget, og anmode skønsmanden om at efterprøve sit skøn og underbygge skønnet med beviser, blot fordi man er uenig. Dette skal ses i sammenhæng med, at skønsmandens opgave er begrænset til at udøve en teknisk bedømmelse af et skønsspørgsmål på grundlag af det materiale, som er fremlagt af sagens parter. Det er således ikke skønsmandens opgave, at finde objektive beviser for sin faglige vurdering, som vil være tilfældet, såfremt man kan anmode skønsmanden om at indhente konkrete tilbud fra professionelle isolatører.

Del: