×
Milthers & Nielsen

Loft over huslejestigninger vedtaget

Den 22. september 2022 hastevedtog Folketinget et lovforslag, som indfører et 2-årigt loft på fire pct. for huslejestigninger i boliglejemål.

Loven forventes at ramme ca 160.000 lejeboliger og skal sikre, at lejere ikke bliver udsat for urimelige huslejestigninger som følge af de voldsomme prisstigninger.  Loven trådte i kraft den 30. september 2022 og gælder alene for private lejemål, hvor det i lejekontrakten er aftalt, at lejeforhøjelse kan ske efter nettoprisindekset. Loven gælder både for eksisterende og fremtidige lejekontrakter.

Hvad betyder loven?

Indtil nu har det været muligt at aftale, at huslejen i private boliglejemål årligt kan reguleres efter nettoprisindekset, således at huslejen stiger i takt med den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Den nye lov indfører dog et loft over, hvor meget udlejere må hæve huslejen. Udlejere må som udgangspunkt ikke hæve huslejen med mere end fire pct. pr. år i en periode på 2 år.

Undtagelsesbestemmelse

Den nye regel gælder ikke, såfremt udlejere kan dokumentere, at en stigning i rimelige og nødvendige driftsudgifter knyttet til ejendommen ikke kan dækkes af en huslejestigning på fire procent. Hvis dette er tilfældet, kan udlejer således kræve en huslejestigning på mere end fire pct. Huslejen kan dog aldrig overstige nettoprisindekset.

En lejer har herefter mulighed for at få efterprøvet reguleringen ved Huslejenævnet i Aarhus Kommune, dog skal en sådan indsigelse ske inden for en frist på 6 uger fra, der er modtaget besked om huslejestigningen. Herefter har udlejer yderligere 6 uger til at indbringe en sag for Huslejenævnet, hvorefter Huslejenævnet skal træffe en afgørelse inden for 3 måneder. Den del af lejeforhøjelsen, der overstiger fire procent, kan dog ikke opkræves af udlejer, før Huslejenævnet har truffet en afgørelse.

Har du spørgsmål?

Har du som udlejer eller lejer spørgsmål til den nye lov, er du velkommen til at kontakte Milthers & Nielsen Advokater.

Del: