Internationale ægteskaber – det skal I være opmærksomme på - Milthers & Nielsen

Internationale ægteskaber – det skal I være opmærksomme på

Kærlighed har ingen grænser, og det er i dag blevet mere almindeligt at indgå i et ægteskab på tværs af landegrænser. Desværre kommer internationale ægteskaber ikke uden juridiske udfordringer. Her er et overblik over de ting, som man skal være opmærksom på, hvis man vælger at gifte sig på tværs af landegrænser.

Er et ægteskab indgået i udlandet gyldigt i Danmark?

Hvis man er blevet viet i udlandet, skal vielsen registreres i Danmark. Dette sker automatisk, hvis vielsen er sket i et EU-land, USA, Canada, Australien, New Zealand eller Tyrkiet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man henvende sig til folkeregisteret i sin bopælskommune og medbringe det originale vielsesdokument.

Kan man søge om skilsmisse i Danmark?

Det er ikke altid, at man som ægtepar kan blive skilt i Danmark. Det kræver nemlig, at Familieretshuset eller Familieretten har kompetence til at behandle skilsmissen. Dette kræver, at mindst en af følgende betingelser i retsplejelovens § 448 f er opfyldt:

1.     Den, der ikke har ansøgt om skilsmisse, har bopæl i Danmark
2.     Den, der ansøger om skilsmisse, har bopæl i Danmark og har enten
a.     boet her i landet de seneste 2 år, eller
b.     tidligere har haft bopæl her.
3.     Den, der ansøger om skilsmisse er dansk statsborger, og det godtgøres, at sagsøgeren på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor pågældende har bopæl
4.     Begge parter er danske statsborgere og sagsøgte ikke modsætter sig, at sagen behandles i Danmark eller
5.     Skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt inden for 5 år i Danmark.

Familieretshuset eller Familieretten har derfor som udgangspunkt altid kompetence til at behandle en sag om skilsmisse, såfremt mindst én af ægtefællerne har bopæl i Danmark.

Hvilket lands regler gælder ved formuedeling?

Lande har forskellige regler om, hvordan formuerne skal deles ved skilsmisse, og det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvilket lands regler man er underlagt, hvis man vælger at gå fra hinanden. I Danmark gælder formuefællesskab, som betyder, at man som udgangspunkt skal dele alt ligeligt ved skilsmisse, medmindre andet er aftalt ved ægtepagt. Det kan derfor være en fordel, at man laver en ægtepagt, som indeholder en lovvalgsaftale, hvorefter man aftaler, hvilket lands regler, der skal gælde for jeres økonomiske forhold.  Hvis intet er aftalt, er det reglerne i det land, hvor ægtefællerne havde fælles bopæl ved ægteskabets indgåelse, som finder anvendelse.

Særlige regler for ægteskaber på tværs af nordiske lande

Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island har tiltrådt Den Nordiske Ægteskabskonvention, hvorefter der gælder særlige regler for skilsmisse for nordiske statsborgere, der har sædvanligt opholdssted i en af de ovenstående lande. Her gælder, at det er loven i det nordiske land, hvor I ved ægteskabets indgåelse bosætter jer, der gælder. Hvis I ikke bor eller bosætter jer i et af de nordiske lande, finder konventionen ikke anvendelse.

Både advokat Louise Milthers og Steffen Nielsen rådgiver om køb og salg af fast ejendom, herunder også om andelsboligkøb og projektsalg.

Henset til at køb af fast ejendom oftest er den dyreste investering, man foretager i sit liv, er det vigtigt, at man som køber får den nødvendige rådgivning. Det er vigtigt at huske, at ejendomsmægleren er sælgers mand, og at køber derfor skal have sin egen rådgiver.

Det kan ikke anbefales, at man fravælger køberrådgivning, idet man derved påtager sig en unødig risiko, såfremt der gemmer sig ubekendte oplysninger i salgsmaterialet.

Udgiften til den nødvendige rådgivning er oftest relativ lille sammenholdt med handelsprisen og kan oftest medfinansieres i købet, idet både bank og kreditforening også har en interesse i, at man ikke køber katten i sækken.

Louise og Steffen kan også være behjælpelig med udarbejdelse af selve købsaftalen, såfremt handlen foregår uden ejendomsmægler. I denne situation foretager vi indhentelse af de samme dokumenter, som ejendomsmægleren ville have haft gjort.

Se vores prisliste over køberrådgivning i ejendomshandler og pakkeløsninger herunder.

Kontakt os

Læs også vores andre artikler