×
Milthers & Nielsen

Indsats mod stalking styrkes

I Danmark udsættes årligt op til mellem 67.000 og 98.000 danskere for stalking, som har alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for ofrene.

Folketinget har derfor valgt at styrke indsatsen mod stalking og vedtog den 14. december 2021 en ny selvstændig bestemmelse, som skal gøre stalking strafbart efter straffeloven. Tidligere kunne man straffes for stalking efter tilholdsloven, men med den nye bestemmelse skal færre betingelser være opfyldt, for at der kan straffes, og det er ikke længere et krav, at der på tidspunktet for stalkingen er et tilhold mellem gerningspersonen og den forurrettede. Samtidig skærpes straffen for stalking til fængsel op til tre år, mens det tidligere var to år.

Det følger af straffelovens § 242, den såkaldte stalkingparagraf, at der er tale om stalking, når en gerningsperson på en måde, som er egnet til at krænke en andens fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanere den pågældende. I medfør af denne bestemmelse skal tre betingelser derfor være opfyldt, for at der er tale om stalking.

Gerningspersonens adfærd skal altså:

  • være chikanerende f.eks. i sin henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde
  • være utryghedsskabende eller forstyrrende på en sådan måde, at det er egnet til krænke ofrets fred
  • være vedvarende og systematisk og skal derfor være foregået over en vis periode

Det skal dog bemærkes, at det altid vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der kan rejses en straffesag.

Det vil dog indgå som en skærpende omstændighed ved straffens fastsættelse, hvis gerningspersonen tidligere er straffet for stalking eller overtrædelse af tilhold, eller hvis forurettede er påtvunget en vis kontakt med gerningspersonen. Det kan eksempelvis være tilfælde, hvor man har fælles børn.

Den nye bestemmelse har allerede ført til en række sigtelser, og senest blev en 37-årige mand den 11. april 2022 idømt 5 måneders ubetinget fængsel for en omfattende stalking af sin ekskone, hvor han havde sendt over 400 nedværdigende og hånende beskeder til sin ekskone, deres fælles børn og venner.

Del: