×
Milthers & Nielsen

Lov anerkender, at psykisk vold giver ar

17. juni 2021

Den 1. april 2019 trådte en ny straffelov i kraft, som kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold og gør det muligt at fælde dom i sager om vold af psykisk karakter.

En kriminalisering af psykisk vold har længe været på dagsordningen, og lovbestemmelsen, som trådte i kraft i foråret 2019, betyder, at straffeloven i dag anser psykisk vold for at være en kriminel handling på lige fod med fysisk vold.

Psykisk vold er mere usynlig end fysisk vold, som ofte kan dokumenteres via mærker på kroppen. Lovændringen medførte derfor en enormt vigtig anerkendelse af, at psykisk vold også kan give ar og have langvarige konsekvenser for offerets liv og psykiske sundhed.

Lovbestemmelsen retter sig mod vold i nære relationer og betegner psykisk vold som strafbart i tilfælde, hvor der er tale om gentagende, groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd rettet mod en anden person. Lovovertrædelser med karakter af psykisk vold kan straffes med bøde eller op til 3 års fængsel.

Har du brug for rådgivning indenfor området? Kontakt advokat Louise Milthers.

Del: