×
Milthers & Nielsen

Fælles forældremyndighed

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, og heri ligger, at man skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Der er dog tale om formelle forhold, som i hverdagen ikke har den store praktiske betydning.

Som det fremgår af nedenstående skema er de forhold, der skal være enighed om, oplistet. I praksis kan skolevalg være en af de største uenighedspunkter, og det er sådan, at et barn altid kan indskrives i distriktsskolen, der hvor bopælsforælderen bor. Det skal i den forbindelse nævnes, at bopælsforælderen skal varsle flytning med 6 uger, såfremt barnet skifter bopæl. Samværsforælderen kan herefter indbringe sagen for Statsforvaltningen og anmode om midlertidig bopæl, såfremt barnet flytter så langt væk, at et skoleskifte er påkrævet.

Ophør af den fælles forældremyndighed løser således ikke hverdagsudfordringer, samvær eller uenighed om opdragelse. Det er heller ikke forhold, som retten vil synes er tilstrækkelige til ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Der skal derfor meget til at få ophævet den fælles forældremyndighed, men det er muligt, hvis der ikke er enighed om de forhold, der er nævnt i boksen nedenfor. Ligeledes kan et højt konfliktniveau spille en rolle ved bedømmelsen, men det kræver som udgangspunkt, at der er dokumentation for årelang uenighed, mange sager i Statsforvaltningen eller bekymring fra myndigheder mv.

I det praktiske hverdagsliv er det derfor langt mere væsentligt om man er bopælsforælder eller samværsforælder.

Bopælsforælderen kan alene og uden samtykke fra den anden forælder bestemme hvilken daginstitution (dagpleje/vuggestue/børnehave), barnet skal gå i,  og om barnet skal flytte til anden kommune/landsdel i Danmark.

Samværsforælderen har alene indflydelse på forholdene under samvær, og om barnet skal gå til almindelige fritidsaktiviteter i samværsperioden.

Det er således ganske væsentligt ved samlivsophævelse at forholde sig til de rettigheder, der følger med ved at være henholdsvis bopælsforælder og  samværsforælder, og ud fra barnets tilknytning at vurdere, hvilken løsning der er bedst for barnet.

Begge forældremyndighedsindehavere
Bopælsforælderen
Samværsforælderen
Værgemål
Direkte daglig omsorg
Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte       omsorg
Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
Daginstitution
Fritidsaktiviteter
Skolevalg, videreuddannelse
Fritidsaktiviteter
Skolefritidsordning
Flytning indenlands
Risikobetonet fritidsaktivitet
Skolepsykolog
Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
Børnesagkyndig rådgivning
Navnevalg
Religiøse forhold
Pas
Begge forældremyndighedsindehavere

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Pas

Bopælsforælderen

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen

 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

Del: